Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019  
 

Ιστορικό Κλάδου ΕΤΕΠ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας παρουσίασης του κλάδου Ε.Τ.Ε.Π των Α.Ε.Ι. στο  διαδίκτυο, ο σύλλογός μας, σας παρουσιάζει χρονικά ένα συνοπτικό ιστορικό δημιουργίας του, το παρεχόμενο έργο του, τις ιδιαιτερότητες του, την υφιστάμενη νομοθεσία η οποία τον διέπει, καθώς και τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του.

Συντομο ιστορικό εξέλιξης του κλάδου Ε.Τ.Ε.Π.

1 . Σύμφωνα με το Ν. 5343/ 32 ιδρύονται οι πρώτες οργανικές θέσεις των Παρασκευαστών στις τότε Έδρες , Εργαστήρια , Κλινικές των ΑΕΙ της χώρας .

2. Ο Ν. 3974/ 59 αναφέρει ότι οι διατάξεις του Β.Δ. 23/ 31,12,55 (Υπαλληλικός Κώδικας) στερούνται εφαρμογής για τους Επιμελητές, Βοηθούς και Παρασκευαστές αναγνωρίζοντας σαφώς ότι το προσωπικό αυτό έχει αποστολή διάφορη από εκείνη του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και γενικότερα των Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων του κράτους και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ν.Π.Δ.Δ.

3. Ο αναγκαστικός Ν. 553/ 68 άρθρο 1 παρ.1 «περί βοηθητικού διδακτικού προσωπικού» των ΑΕΙ καθορίζει το βοηθητικό προσωπικό των ΑΕΙ αποτελείται από τους Επιμελητές, τους Βοηθούς και τους Παρασκευαστές Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Εδρών, Κλινικών ή Μουσείων όπως ειδικότερα ορίζεται για κάθε Ίδρυμα, θεωρώντας όμως και τους τρεις κλάδους ως ενιαία ομάδα υποστήριξης του διδακτικού έργου.

4. Ενώ με το Ν. 815/ 78 καταργείται ο θεσμός του Βοηθού παραμένει αναλλοίωτος ο κλάδος των Παρασκευαστών.

5. Με την μεταρρύθμιση του Ν. 1268 / 82 (νόμος πλαίσιο) ο κλάδος των Παρασκευαστών μετεξελίσσεται και ονομάζεται σε Ε.Δ.Τ.Π., και αποτελεί έναν από τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με το άρθρο 20 του ανωτέρου νόμου καθορίζονται το έργο και τα καθήκοντα που ασκούνται από τα μέλη ΕΔΤΠ των ΑΕΙ και συνίστανται στην «παροχή έργου υποδομής στην εν γένει λειτουργία των ΑΕΙ προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους».

6. Ο ίδιος νόμος (Ν. 1268 / 82) ορίζει ρητά ότι οι θέσεις ΕΔΤΠ ανήκουν οργανικά στα τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές ή σε λοιπές λειτουργικές μονάδες του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις ΕΔΤΠ που ανήκουν στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα.

7. Κατά εξουσιοδότηση του Ν. 1268 / 82 εκδόθηκαν σειρά Π.Δ. (509/83, 484/84, 149/84) τα οποία καθορίζουν τον τρόπο πρόσληψης μελών ΕΔΤΠ ,το βαθμολόγιο τους, την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών καθώς και τη μονιμοποίηση τους. Επίσης   ο Ν. 1404 /83 άρθρο 48 παρ.12 αναφέρει ότι «στα μέλη ΕΔΤΠ μπορεί να ανατεθεί εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο από το αρμόδιο όργανο».

8. Το ειδικό καθεστώς που διέπει το ΕΔΤΠ λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Τμημάτων, των Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών, όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έχει οδηγήσει τους εκάστοτε υπουργούς Παιδείας και Δημόσιας Διοίκησης να εξαιρούν το κλάδο αυτό από όλες τις διατάξεις των νόμων που αφορούν την δημόσια διοίκηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

–          την υπουργική απόφαση Φ 131.1 /Β2 2339 (ΦΕΚ 390/25.5.89) « … εξαιρούμε από τις διατάξεις του Ν. 1735 / 87  το ΕΔΤΠ των ΑΕΙ γιατί το έργο τους είναι συνεπίκουρο του παρεχόμενου από το εκπαιδευτικό προσωπικό έργου».

–          Την υπουργική απόφαση 2805 /84 της ολομέλειας το ΣτΕ «περί εκλογής πρυτανικών αρχών» (… και ΕΔΤΠ τα οποία ως εκ των αρμοδιοτήτων τους συνδέονται προς το συντελούμενο εις τα ΑΕΙ εκπαιδευτικό ερευνητικό έργο).

–          Το έτος 1997 το Υπουργείο Οικονομικών εξαιρεί το ΕΔΤΠ των ΑΕΙ από την χορήγηση του επιδόματος Η/Υ Ν. 2470 / 97 (σχετική εγκύκλιος του τότε Υφυπουργού Οικ/κων Γενικό Λογιστήριο 22η Δ/νση 2030771 / 4262 / 0022) 24.04.97, ως εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις                    του Ν. 1268 /82.

–          Με την 201/1999 ΑΝΤ.ΧΟΚ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους τα καθήκοντα του ΕΔΤΠ δεν προσομοιάζουν με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, διότι τα μέλη ΕΔΤΠ προσφέρουν έργο συναφές με την ειδικότητα και το ρόλο τους και όχι διοικητικά καθήκοντα που ο νόμος επιφυλάσσει για το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ.

–          Το 1996 ο τότε Υπουργός οικονομικών αναγνωρίζει την αναγκαιότητα επέκτασης του Πανεπιστημιακού μισθολογίου και την σύνδεση του μισθού του ΕΔΤΠ με το μισθό των μελών ΔΕΠ αναφέροντας ότι: «η πρωτοβουλία ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας». Για το σκοπό αυτό ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου συστήνει με υπουργική απόφαση επιτροπή η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ΝΣΚ και εκπροσώπους μας για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την ρύθμιση θεμάτων του ΕΔΤΠ των ΑΕΙ, στο οποίο προτείνεται και η σύνδεση του με το Πανεπιστημιακό μισθολόγιο.

9. Ύστερα από δεκαοκτώ χρόνια εφαρμογής το Ν. 1268 /82 και παρά τους πειραματισμούς για την υποκατάσταση του κλάδου μας αρχικά με το θεσμό των ΕΜΥ και αργότερα με τους ωρομισθίους μεταπτυχιακούς φοιτητές το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει ότι ο κλάδος ΕΔΤΠ,  είναι και πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΔΕΠ και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, πρέπει όμως να μετεξελιχθεί , να αναβαθμιστεί και να μετονομαστεί.

–          Με το Ν. 2817 / 2000 άρθρο 13 το ΕΔΤΠ μετονομάζεται σε ΕΤΕΠ. Με το ίδιο άρθρο του ανωτέρου νόμου παρ.1 (Β) καθορίζονται το έργο και τα καθήκοντα που ασκούνται από τα μέλη ΕΤΕΠ των ΑΕΙ και συνίστανται στην παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού έργου με την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών. Τα καθήκοντα αυτά συνιστούν αναμφίβολα σημαντικό έργο υποδομής το οποίο προωθεί την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου που παρέχεται στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα διατηρώντας την σχετική διάταξη του Ν. 1404 /83 περί αναθέσεως εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου στα μέλη του κλάδου ΕΤΕΠ.

–          Κατά εξουσιοδότηση του Ν. 2817 / 2000 άρθρο 13 παρ.1 (εδάφιο στ) η βαθμολογική  και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΤΕΠ καθορίζονται με Π.Δ. τα οποία εκδίδονται μέσα σε 3μήνες από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, πλην όμως ενώ έχει εκδοθεί το Π.Δ. 117 /02 βάση του οποίου καθορίζεται η βαθμολογική εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΕΤΕΠ, το ΣΤΕ κατά την επεξεργασία του Π.Δ. για την μισθολογική κατάσταση των μελών ΕΤΕΠ διατύπωσε την άποψη ότι,  «η θέσπιση ειδικών μισθολογικών επιδομάτων σε κατηγορίες δημοσίων λειτουργών ενδείκνυται κατά αρχήν να γίνεται με διατάξεις τυπικού νόμου», με συνέπεια ο κλάδος μας έως σήμερα να μισθοδοτείται βάση εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους δημόσιους υπαλλήλους.

–          Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν. 1268/82, 2083/93, 2817/2000, 3549/2007) τα μέλη ΕΤΕΠ συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης (Γ.Σ. Τμήματος, Τομέας, Δ.Σ. του Πρυτανικού Συμβουλίου και Σύγκλητο και σε άλλα ειδικά όργανα των ΑΕΙ) με λόγο και ψήφο δια εκπροσώπων, σε ποσοστό που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα μονοθεσία καθώς επίσης και στις εκλογές για την ανάδειξη Πρυτανικών αρχών, Κοσμητόρων, Προέδρων των Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων και Εργαστηρίων. Οι εκπρόσωποι ορίζονται από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα ή τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων (Ν. 1288 /82).

10. Με το Ν.3794/2009  κεφ. ΄Β άρθρο 23 «… θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστημίων, καθώς και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,… ». Με το νόμο αυτό, ο νομοθέτης έρχεται να καλύψει άλλο ένα κενό που υπήρχε.

(Επιμέλεια : Γιώργος Παπαδάκης, Τμ. Βιολογίας)

 
Τρέχουσα Σύνθεση Δ.Σ.
  • Μαρία Τσαγκαράκη -- Πρόεδρος
  • Μαρία Δραμουντάνη -- Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνα Μεταξά -- Γραμματέας
  • Κατερίνα Ορφανάκη -- Ταμίας
  • Μιχάλης Δρετάκης -- Μέλος
Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Τηλέφωνο: 2810 39 4562
Email: dsetep@uoc.gr

Για τη λειτουργία του Blog

Τηλέφωνο: 28310 7 7500
Email: dsetep@uoc.gr