Μήνας: Σεπτέμβριος 2014

∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για την παραλαβή και βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών

∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης ορισµού µελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για το έτος 2014.

Top