Μήνας: Δεκέμβριος 2015

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στα συνημμένα αναφορικά με τη Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για το έτος 2016. Συνημμένα Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας_κλήρωσης_ΣΚΟΠΕ (231 kB)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΕ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο SeminarioDidaskPresen3 Συνημμένα SeminarioDidaskPresen3 (248 kB)

Top