Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για Γεν. Συνέλευση Σχολής και Κοσμητείας (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ)

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη που αφορά στην διενέργεια εκλογών

Συνημμένα