Η αντιγραφή στις γραπτές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο: Μία περιπτωσιολογική μελέτη (2016)
Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος

Η έρευνα αυτή για την αντιγραφή στις γραπτές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο αποσκοπεί στη διερεύνηση των υποκειμενικών απόψεων και στάσεων των προπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με το συγκεκριμένο παραβατικό φαινόμενο. Γ ια τον σκοπό αυτό η μελέτη εστιάζει στις υποκειμενικές απόψεις όπως και στις πρακτικές των φοιτητών ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ), στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για τη διαφθορά στην ελληνική κοινωνία. Στην έρευνα συμμετείχε ομάδα 386 φοιτητών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο τους τέθηκε διαδικτυακά για μεγάλη σχετικά περίοδο το 2015-2016.

Με βάση τις απόψεις που διατυπώνουν οι φοιτητές, προκύπτει ότι η πρακτική της αντιγραφής στις εξετάσεις αποτελεί ένα φαινόμενο αρκετά σύνηθες, το οποίο εκτυλίσσεται σε εύρος. Οι ίδιοι οι φοιτητές ως άμεσα εμπλεκόμενοι, είτε αντιγράφοντας στις εξετάσεις είτε αντιλαμβανόμενοι την αντιγραφή από άλλους, φαίνεται μάλλον να αδιαφορούν καθώς δεν την καταγγέλλουν και ουσιωδώς την ανέχονται παρ’ όλο που μπορεί να μην την αποδέχονται. Οι λόγοι που οι φοιτητές επικαλούνται για να αιτιολογήσουν την αντιγραφή ποικίλλουν από προσωπικούς σε άλλους συγκυριακούς, μοιράζουν δε την ευθύνη ανάμεσα σε διδάσκοντες-εξεταστές και διδασκόμενους- εξεταζόμενους. Η επιδίωξη της έρευνας είναι η περιγραφή και χαρτογράφηση του φαινομένου της αντιγραφής στις εξετάσεις και των αντιδράσεων που προκαλεί στο φοιτητικό πληθυσμό. Πέραν δε αυτών, πρόθεση είναι να αναδειχθεί το πρόβλημα αυτό προκείμενου να προκληθεί προβληματισμός για την όλη εξεταστική διαδικασία στο Πανεπιστήμιο και την αντιμετώπισή του.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ