Διαδικτυακή Έρευνα Βιοτικού Επιπέδου και Ποιότητας Ζωής Φοιτητών-τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο ( 2017)
Μηνάς Σαματάς και Περικλής Δράκος

Η διαδικτυακή αυτή έρευνα «φιλοξενήθηκε» στην ιστοσελίδας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) το χρονικό διάστημα από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο 2017, και απευθύνθηκε στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης που μένουν στις δύο πόλεις του Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Ο στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των φοιτητών και φοιτητριών για τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) και να επισημάνει τα κυριότερα προβλήματα διαβίωσης και τις διαφορές στις δύο αυτές πόλεις. Στην έρευνα απάντησαν ανώνυμα και ολοκληρωμένα 1011 φοιτητές, 335 άνδρες (33,1%) και 676 γυναίκες (67,6%). Από αυτούς 722 (71,4%) είχαν πόλη διαμονής τους το Ρέθυμνο και 289 (28,6%) το Ηράκλειο. Ο αριθμός των φοιτητριών που απάντησαν ήταν 454 στο Ρέθυμνο και 222 στο Ηράκλειο.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ