Έμφυλη βία

Έντυπο για τη βία κατά των γυναικών. Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.). Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΟΔΗΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ UNICEF ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ