Σύντομος οδηγός προστασίας από σεισμούς

Σύντομος οδηγός πολιτικής προστασίας με μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού.

Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ