Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της επιστημονικής έρευνας

Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται εντός ή εκτός των χώρων του Π.Κ. υπό την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του, με ή χωρίς χρηματοδότηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ