Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Σκοπός του θεσμού είναι να προαγάγει την αλληλογνωριμία, τον διάλογο και τη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των μελών της Σχολής αλλά και ευρύτερα στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου Κρήτης. Ο σκοπός αυτός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα συνθήκη της, αδιανόητης μέχρι πρότινος, λειτουργίας του πανεπιστημίου με άδεια αμφιθέατρα, βιβλιοθήκη, γραφεία και χώρους συνάθροισης και κοινωνικότητας, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η πανδημία.

Βασικός πυλώνας για την επίτευξη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής αυτής επικοινωνίας και διαλόγου είναι η διεπιστημονικότητα, είτε αυτή υπηρετείται με γνωστικά πεδία και προσεγγίσεις καθαυτό διεπιστημονικές είτε με κύκλους εισηγήσεων πάνω σε ένα θέμα ή ζήτημα ιδωμένο από τη σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Σε κάθε περίπτωση, η διεπιστημονικότητα προσδοκούμε να είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητας αυτού του Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Με αυτήν την στόχευση, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, διδάσκουσες και διδάσκοντες, υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες και διδακτόρισσες, μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές και ερευνήτριες παρουσιάζουν εισηγήσεις και συζητούν θέματα, τα οποία άπτονται των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων αλλά και ζητήματα της επικαιρότητας, που συνιστούν προκλήσεις για τις κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου, επιδίωξή μας είναι η συμβολή και προσκεκλημένων ερευνητών/ερευνητριών από άλλα πανεπιστήμια ελληνικά ή ακόμα και του εξωτερικού.

Για να προαχθεί ο διάλογος, ιδίως ο διεπιστημονικός διάλογος, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, την εισήγηση κάθε ομιλητή/ομιλήτριας θα ακολουθεί κριτικός σχολιασμός από άλλην/άλλον συνάδελφο, που έχει συναφή με το αντικείμενο της εισήγησης ερευνητικά ενδιαφέροντα ή έργο. Οι εισηγήσεις μαζί με τον σχολιασμό αναμένεται να μην υπερβαίνουν τη μία ώρα. Συνιστάται να θέτουν ανοικτά ερωτήματα, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη συζήτησης, καθώς επίσης και να είναι σε έναν λόγο προσιτό και σε μη ειδικούς στο εκάστοτε αντικείμενο, καθώς το Σεμινάριο επιθυμούμε να απευθύνεται και σε ευρύτερο κοινό.

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21 το Σεμινάριο πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω zoom, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00. Ο πρώτος θεματικός κύκλος του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου είναι αφιερωμένος στην πανδημία COVID-19 και τις κοινωνικές της επιπτώσεις (βλ. αναλυτικά)