Ημερίδα για την Κοινωνική Ένταξη

Θέμα: «Συνθήκες ∆ιαβίωσης, ∆ιάγνωση Αναγκών & Θύλακες Αποστέρησης στην Κρήτη: Ευρήματα Έρευνας και Προοπτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού»

Για πληροφορίες, δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/09-11/Agenda_Social_Observatory_horizontal.pdf