Διαπιστωτική πράξη για τη μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας

«Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του αναπληρωτή τους, για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου τους στη Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ