Προσωπικά Δεδομένα

Για την εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πανεπιστημιακού και διοικητικού προσωπικού του, των φοιτητών, των προμηθευτών και των χρηστών των υπηρεσιών του.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αντιμετωπίζει τα θέματα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σοβαρότητα και ευαισθησία σύμφωνα με τις διατάξεις του 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει ήδη από το Μάιο 2018 Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR Task Force) σε μία διαρκή προσπάθεια λήψης των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και κυκλοφορία τους, όπως ο Κανονισμός και η εθνική νομοθεσία ορίζουν.

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης 

Ελπίδα Βαμβακά,  dpo at uoc.gr

 

Οδηγός Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)

Έντυπο άσκησης δικαιώματος Υποκειμένου Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ