Γνωστοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 16 Ιουνίου 2021 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με το ν.4692/2020 (Α΄ 111) και σε συνέχεια της υπ΄αριθμόν 9188/144/24.05.2021 [ΑΔΑ:6ΥΕΒ469Β7Γ-ΔΘΝ] σχετικής προκήρυξης των κοσμητορικών εκλογών.

Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου Κοσμήτορα