Προκήρηξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΚΕ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-8-2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ