Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Ψυχολογίας

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω αρχείο που αφορά στην «Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Πράξη συγκρότησης Ψυχολογίας