Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην Εκπροσώπηση μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος με ετήσια θητεία στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

Πράξη ΕΔΙΠ