Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά την Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πράξη συνέλευσης