Συγκρότηση συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε την ακόλουθη πράξη που αφορά στην «Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

πράξη συγκρότησης