Μη εκπροσώπηση φοιτητών στην Κοσμητεία ΣΚΕ

Μη κίνηση διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141/Α΄/21-7-2022) λόγω της μη ανάδειξης εκπροσώπων στις Συνελεύσεις των Τμημάτων της Σχολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ