Ιούνιος 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών επιστημών

Παρακαλούμε δείτε στον ακόλουθο πίνακα τα αποτελέσματα της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΚΕ

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών επιστημών Read More »

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Νικολάου Φωλίνα, υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Read More »

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τριετή θητεία από 1η.09.2021 έως 31η.08.2024.

Απόφαση

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας Read More »

Γνωστοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 16 Ιουνίου 2021 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με το ν.4692/2020 (Α΄ 111) και σε συνέχεια της υπ΄αριθμόν 9188/144/24.05.2021 [ΑΔΑ:6ΥΕΒ469Β7Γ-ΔΘΝ] σχετικής προκήρυξης των κοσμητορικών εκλογών.

Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου Κοσμήτορα

Γνωστοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Read More »