Μήνας: Ιούνιος 2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών επιστημών

Παρακαλούμε δείτε στον ακόλουθο πίνακα τα αποτελέσματα της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΚΕ

 

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τριετή θητεία από 1η.09.2021 έως 31η.08.2024.

Απόφαση

Γνωστοποίηση Απόφασης Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Σας γνωστοποιούμε την Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 16 Ιουνίου 2021 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με το ν.4692/2020 (Α΄ 111) και σε συνέχεια της υπ΄αριθμόν 9188/144/24.05.2021 [ΑΔΑ:6ΥΕΒ469Β7Γ-ΔΘΝ] σχετικής προκήρυξης των κοσμητορικών εκλογών.

Απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίου Κοσμήτορα